Bài tập

Bài tập về nhà buổi 7

Link bài tập: https://onedrive.live.com/?redeem=aHR0cHM6Ly8xZHJ2Lm1zL3UvcyFBdU5uY2xnWm5GTnFkWVZjVW8yaUZPQzdoMHc%5FZT1JSGpKdGwmZmJjbGlkPUl3QVIyenJseXAyenFudEJCRHdrSGpWeU42M2FxWFlocmFPal9IZTBDMjdxS0RvN2g4eERtb3p0WFZIc1k&cid=6A539C19587267E3&id=6A539C19587267E3%21117&parId=6A539C19587267E3%21114&o=OneUp

Bài tập về nhà buổi 7

Link bài tập: https://onedrive.live.com/?redeem=aHR0cHM6Ly8xZHJ2Lm1zL3UvcyFBdU5uY2xnWm5GTnFkWVZjVW8yaUZPQzdoMHc%5FZT1JSGpKdGwmZmJjbGlkPUl3QVIyenJseXAyenFudEJCRHdrSGpWeU42M2FxWFlocmFPal9IZTBDMjdxS0RvN2g4eERtb3p0WFZIc1k&cid=6A539C19587267E3&id=6A539C19587267E3%21117&parId=6A539C19587267E3%21114&o=OneUp

Bài tập về nhà buổi 9

Dùng mặt bằng đã vẽ tại buổi trước và áp dụng 3 phương pháp làm tỷ lệ vào mặt bằng đó : Ghi chú trên Model và dàn trang Layout Ghi chú và dàn trang trên Layout Ghi chú trên Model dùng Annotative và dàn trang trên layout Kết hợp chế độ Frezze Layer để […]

Bài tập về nhà buổi 9

Dùng mặt bằng đã vẽ tại buổi trước và áp dụng 3 phương pháp làm tỷ lệ vào mặt bằng đó : Ghi chú trên Model và dàn trang Layout Ghi chú và dàn trang trên Layout Ghi chú trên Model dùng Annotative và dàn trang trên layout Kết hợp chế độ Frezze Layer để […]

Bài tập về nhà buổi 4

Link bài tập: https://drive.google.com/file/d/152p_qhHPn0QQDLmDU9Jkde1As4ep70Fv/view?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0gIQLt93l3l5CPN4RSje4QJdCrjMYraetNy-taeRQ3BD9QF0s3O0JSDAU_aem_AZBvRh1pAeVqeSSN178WRrc1lMZHdCXEYxIFH0YEGEIvJlYxOAUkYLCZLO5ykwUpugZDUJWmIizX7GIp-Sr3ELmS&pli=1

Bài tập về nhà buổi 3

Link bài tập: https://drive.google.com/file/d/16agOXwGg3-RvAjUEnsoNQzTUiNlwX_ja/view?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0s2_cyq-Oow7CtBpY3Cr9WnCPDqmJFz1N3minZMJy7O6JZWnCo-zx0F4w_aem_AZDC20TmLBmsDtkHjUYfyFubRaDyGWcHe2d3A93YritCbeXFU5N7lCu3H9VIcZHbPFmt8vvqKzncuqBTnFzmCpex

Bài tập về nhà buổi 1

Link bài tập: https://drive.google.com/file/d/1Kj1MpFR-edR7vZ4Uy9ji_dm9-o3LNI3J/view?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3dpmeWe7YvHRgzb40nr0hKO6YUzaUTLesrQLSVrRDvK6N-IQLJoctwiAo_aem_Af6nR2fRg7SuzTY1W2M0CCNoHvPCbtNa9GlDphzpZZd0k93wg8kBorVpnLwFMQ-k8uGR9jLPac9vBuXb_PMjnd6Q

Bài tập về nhà buổi 4

Link bài tập: https://drive.google.com/file/d/152p_qhHPn0QQDLmDU9Jkde1As4ep70Fv/view?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0gIQLt93l3l5CPN4RSje4QJdCrjMYraetNy-taeRQ3BD9QF0s3O0JSDAU_aem_AZBvRh1pAeVqeSSN178WRrc1lMZHdCXEYxIFH0YEGEIvJlYxOAUkYLCZLO5ykwUpugZDUJWmIizX7GIp-Sr3ELmS&pli=1

Bài tập về nhà buổi 3

Link bài tập: https://drive.google.com/file/d/16agOXwGg3-RvAjUEnsoNQzTUiNlwX_ja/view?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0s2_cyq-Oow7CtBpY3Cr9WnCPDqmJFz1N3minZMJy7O6JZWnCo-zx0F4w_aem_AZDC20TmLBmsDtkHjUYfyFubRaDyGWcHe2d3A93YritCbeXFU5N7lCu3H9VIcZHbPFmt8vvqKzncuqBTnFzmCpex

Bài tập về nhà buổi 1

Link bài tập: https://drive.google.com/file/d/1Kj1MpFR-edR7vZ4Uy9ji_dm9-o3LNI3J/view?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3dpmeWe7YvHRgzb40nr0hKO6YUzaUTLesrQLSVrRDvK6N-IQLJoctwiAo_aem_Af6nR2fRg7SuzTY1W2M0CCNoHvPCbtNa9GlDphzpZZd0k93wg8kBorVpnLwFMQ-k8uGR9jLPac9vBuXb_PMjnd6Q

Bài tập về nhà buổi 7

Hoàn thiện căn hộ đã dựng buổi trước đảm bảo đủ khối lượng :  Gán vật liệu cho các đối tượng đã tạo  Tạo các Scenes giống mẫu và nộp ảnh bài tập là các Scene giống mẫu  Dựng tủ kệ có trong các phòng đảm bảo giống mẫu  Chưa cần tìm đồ Decor

Bài tập về nhà buổi 7

Hoàn thiện căn hộ đã dựng buổi trước đảm bảo đủ khối lượng :  Gán vật liệu cho các đối tượng đã tạo  Tạo các Scenes giống mẫu và nộp ảnh bài tập là các Scene giống mẫu  Dựng tủ kệ có trong các phòng đảm bảo giống mẫu  Chưa cần tìm đồ Decor

Bài tập về nhà buổi 12

YÊU CẦU: Sử dụng những công cụ đã học model lại theo mẫu dưới đây: https://drive.google.com/drive/folders/1t1OTzRwG3noz_e0xgIvTDTEDo577TX9u?usp=sharing Sau đó nộp ảnh dựng hình bài tập để có thể mở khóa bài học tiếp theo nhé

Bài tập về nhà buổi 11

YÊU CẦU: Sử dụng những công cụ đã học model lại theo mẫu dưới đây: https://drive.google.com/drive/folders/1hw0WzHp8bzxp12XxjkgpOKeAWGCj7QWq?usp=sharing Sau đó nộp ảnh dựng hình bài tập để có thể mở khóa bài học tiếp theo nhé

Bài tập về nhà buổi 10

YÊU CẦU: Sử dụng những công cụ đã học model lại theo mẫu dưới đây: https://drive.google.com/drive/folders/1AscbunmVdR_CqhHDMFuIU6cfEC2YAWep?usp=sharing Sau đó nộp ảnh dựng hình bài tập để có thể mở khóa bài học tiếp theo nhé

Bài tập về nhà buổi 9

YÊU CẦU: Model đèn theo mẫu với module cho sẵn: Link mẫu: https://drive.google.com/drive/folders/1NAPbC_2JXQKC633rOnd6YXdgiHzyL-PY?usp=sharing Link module: https://drive.google.com/file/d/1na86SYGlXLgB5dzQa_Icv_wKEyjrYCm1/view?usp=sharing Sau đó nộp ảnh dựng hình bài tập để có thể mở khóa bài học tiếp theo nhé

Bài tập về nhà buổi 7

YÊU CẦU: Sử dụng file rương được cho và unwrap cho model, sắp xếp các tấm map theo thứ tự. Link file: https://drive.google.com/drive/folders/12RlBxSRhfVaA2hd06EoIynaElXrMD0m0?usp=sharing Sau đó nộp ảnh dựng hình bài tập để có thể mở khóa bài học tiếp theo nhé

Bài tập về nhà buổi 8

Link tải Subtance Painter: https://drive.google.com/file/d/1bVBQLi2X5cWCMYfp6cpIyvkbbw4c8D8X/view?usp=sharing Link hướng dẫn cài đặt Subtance Painter: https://drive.google.com/file/d/1t4rlXjCZO6JrUwx6nYW8uwOthQcp4Evl/view?usp=sharing YÊU CẦU: Sử dụng 2 phần mềm Photoshop và Subtance Painter để tạo texture cho rương theo mẫu: https://drive.google.com/drive/folders/1u76BgliSxGvHyW8AaKh_XhR560aEi-eX?usp=sharing Sau đó nộp ảnh dựng hình bài tập để có thể mở khóa bài học tiếp theo nhé

Bài tập về nhà buổi 6

YÊU CẦU: Sử dụng các phần mềm đã học, model lại ảnh bài trong link dưới đây: https://drive.google.com/drive/folders/16yRj6z5GiXmGFQ8eNAccxV1nJ5fX6OsN?usp=sharing Sau đó nộp ảnh dựng hình bài tập để có thể mở khóa bài học tiếp theo nhé

Bài tập về nhà buổi 5

Link file cài đặt Marverlous Designer: https://drive.google.com/file/d/1vWaO11ym2p_cwxFRcq-62Px4CzSBt9Yv/view?usp=sharing Link hướng dẫn cài đặt: https://drive.google.com/file/d/1xbS25eotaupmYWjePvv9KEdP5wScQrxp/view?usp=sharing YÊU CẦU: Bạn model lại bài tập theo ảnh dưới đây: https://drive.google.com/drive/folders/1c6wty6zsSNdgY6RCPtkA05YuO0J6CCZR?usp=sharing Sau đó nộp ảnh dựng hình bài tập để có thể mở khóa bài học tiếp theo nhé

Bài tập về nhà buổi 4

YÊU CẦU: Bạn vẽ lại chiếc sofa theo link ảnh mẫu dưới đây: https://drive.google.com/drive/folders/1Ie1HtyYL7r3oeE8FQq8tfD-E3RWwizZj?usp=sharing Sau đó nộp ảnh dựng hình bài tập để có thể mở khóa bài học tiếp theo nhé

Bài tập về nhà buổi 3

YÊU CẦU: Vẽ lại ghế trứng theo mẫu ảnh trong link dưới đây: https://drive.google.com/drive/folders/1aKzxw42pWpezmiNM7-K55m3jWRrownjc?usp=sharing Sau đó nộp ảnh dựng hình bài tập để có thể mở khóa bài học tiếp theo nhé

Bài tập về nhà buổi 2

YÊU CẦU: Tự chọn 6 chi tiết hoa văn hoặc model tạo hình trong link dưới đây: https://drive.google.com/drive/folders/19pVg4qC4WrnZDodIub7DyWGWO2LIeUUW?usp=sharing Sau đó nộp ảnh dựng hình bài tập để có thể mở khóa bài học tiếp theo nhé

Bài tập về nhà buổi 1

YÊU CẦU BÀI TẬP: Model lại bộ bàn ghế hitech với các ảnh mẫu cho ở link sau: https://drive.google.com/drive/folders/1kSPDLK1bKr-pXPwCYUnSDcnTfpD1-AlM?usp=sharing Sau đó nộp ảnh dựng hình bài tập để có thể mở khóa bài học tiếp theo nhé

Bài tập về nhà buổi 2

Làm lại quy trình ABF cho các đồ đã dựng trong buổi 1 Sản phẩm cuối cùng là file sau khi đã nesting xong   LINK FILE SETTING ABF : https://drive.google.com/…/1mngKbWalyZzQ9UaUJN…   LINK FILE MẪU : https://drive.google.com/…/1Rru3y0SvRa3BWpfJ_iNShqZn7…

Bài tập về nhà buổi 1

Dựng lại các đồ cơ bản sau đây : 1 tủ bếp trên + 1 tủ bếp dưới có hậu 7mm và cánh trên có hèm kính, tủ trên có khe đèn LED 1 tủ bếp trên + 1 tủ bếp dưới có hậu 3mm và cánh trên có hèm kính, tủ trên có khe […]

Bài tập về nhà buổi 2

Làm lại quy trình ABF cho các đồ đã dựng trong buổi 1 Sản phẩm cuối cùng là file sau khi đã nesting xong   LINK FILE SETTING ABF : https://drive.google.com/…/1mngKbWalyZzQ9UaUJN…   LINK FILE MẪU : https://drive.google.com/…/1Rru3y0SvRa3BWpfJ_iNShqZn7…

Bài tập về nhà buổi 1

Dựng lại các đồ cơ bản sau đây : 1 tủ bếp trên + 1 tủ bếp dưới có hậu 7mm và cánh trên có hèm kính, tủ trên có khe đèn LED 1 tủ bếp trên + 1 tủ bếp dưới có hậu 3mm và cánh trên có hèm kính, tủ trên có khe […]

Ưu đãi đặc biệt
giảm tới 50% combo
khóa học chỉ trong
hôm nay

Đăng ký để nhận được những thông tin mới nhất về khóa học, lịch khai giảng khóa học mới, khuyến mãi...

Thời gian ưu đãi còn lại

0

Ngày

0

Giờ

0

Phút

0

Giây